Kosten en vergoedingen

Ik heb in 2024 contracten met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, Salland, DSW, ASR, Caresq, Menzis, OWM Zorg&Zekerheid en SZVK. Als u bij een van deze aanbieders verzekerd bent, wordt de behandeling compleet vergoed. Er wordt dan alleen aanspraak op uw eigen risico gedaan.

Vergoeding zorgverzekeraar

U komt alleen voor een vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking als u in het bezit bent van een geldige doorverwijzing wanneer u zich bij mij aanmeldt. In de verwijsbrief moeten de volgende gegevens staan:

De tijd tussen de doorverwijzing en de aanmelding in mijn praktijk mag niet langer zijn dan zes maanden.

Niet gecontracteerde zorg

Als ik geen contract met uw zorgverzekeraar heb, worden de kosten voor de behandeling niet volledig vergoed. Voor het intakegesprek, de behandelingen en eventueel extra diagnostisch onderzoek zult u van mij facturen ontvangen. Deze dient u rechtstreeks en binnen de gestelde termijn aan mij te voldoen. De facturen kunt u vervolgens ter declaratie bij uw zorgverzekeraar indienen. Sommige zorgverzekeraars stellen als voorwaarde dat u eerst toestemming aan de zorgverzekeraar vraagt, voordat u met de behandeling bij een ongecontracteerde therapeut begint. U bent zelf verantwoordelijk voor de financiering van de behandelingen. Het is derhalve belangrijk dat u voor aanvang van de therapie bij uw zorgverzekeraar informeert wat u exact vergoed krijgt. 

Eigen risico

Voordat uw zorgverzekeraar kosten voor de therapie vergoedt, zal er eerst aanspraak worden gedaan op uw eigen risico (minimaal € 385,- per jaar). U betaalt dit bedrag dus zelf, tenzij u het eigen risico voor dit jaar al geheel of gedeeltelijk heeft opgemaakt.

Facturen

In het geval dat ik geen contract met uw zorgverzekeraar heb afgesloten zult maandelijks een factuur van mij ontvangen. U maakt het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst aan mij over. De factuur kunt u vervolgens bij uw zorgverzekeraar indienen.

Tarieven voor verzekerde zorg

Psychotherapiepraktijk C. Fuhr hanteert de tarieven zoals vastgesteld in de tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit*
De NZa tarieven voor diagnostiek en behandeling zijn in 2024 als volgt:

45 min. diagnostiek:
45 min. behandeling:
60 min. diagnostiek:
60 min. behandeling:

            

 

60 min. diagnostiek (intakegesprek):
€ 187,62
45 min. behandeling:
€ 139,38
60 min. behandeling:
€ 166,13
75 min. behandeling:
€ 204,90
90 min. behandeling:
€ 250,18

€ 183,07
€ 156,72
€ 211,06
€ 186,80

* Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg TB/REG-22619-04

Zorgprestatiemodel

Sinds 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel van kracht. In het kort betekent dit dat de ingeplande duur van het consult het tarief bepaalt (planning = realisatie). Een ingepland consult kan in de realiteit iets langer of korter duren. Pas als de daadwerkelijke tijd van het consult meer dan 15 minuten naar de ene of andere kant afwijkt, wordt het in rekening gebrachte tarief verhoogd of verlaagd.

Niet verzekerde zorg

Bij sommige aandoeningen wordt de behandeling niet vergoed. Voorbeelden hiervan zijn aanpassingsstoornissen en levensfaseproblemen. Tijdens het oriëntatiegesprek zal ik aangeven als het om een problematiek gaat die niet vergoed wordt. 

Coaching

De kosten voor coaching worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief voor een coaching sessie van 60 minuten is € 130,- incl. btw. Kosten voor coaching kunnen soms wel fiscaal aftrekbaar zijn, bijvoorbeeld als u zelfstandig ondernemer bent.

Verhindering en ‘no-show’ beleid

Als u verhinderd bent of een afspraak wilt verplaatsen, is het belangrijk dat u mij dit uiterlijk 24 uur van tevoren laat weten. In het weekend kunt u uw afspraak afzeggen door het sturen van een e-mail of door het inspreken van mijn voicemail. Voor te laat of niet afgezegde afspraken (‘no-show’) wordt door mij het volledige tarief in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. 

Neem vrijblijvend contact op